20090606 Gundam Exhibition @ Gurney Plaza - g3K studio